Rekisteriseloste ja käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tikkakosken kyläyhdistys ry:n tuottaman ja ylläpitämän, pääasiallisesti osoitteessa www.tikkakoski.fi julkaiseman, verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen. Käyttämällä Palvelua Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun verkkoversion ja mobiiliversion käytössä.

Palvelun tarkoituksena on antaa ääni tikkakoskelaisille. Palvelussa olevat artikkelit, haastattelut, blogit ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatustenvaihtoa varten. Yhdistyksellä on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, haitallista, loukkaavaa tai asiatonta taikka muulla tavoin vahingollista yhdistykselle, toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle taholle. Yhdistyksellä on myös oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, jonka sisältö on yhdistyksen näkemyksen mukaan markkinoinnillinen. Tikkakosken kyläyhdistyksellä ei ole korvausvelvollisuutta Käyttäjää kohden eikä velvollisuutta ilmoittaa Käyttäjälle aineiston poistamisesta.

KTRY vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, toimintavarmuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, KTRY ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käytöstä tai keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.
Yhdistyksellä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen ja tarjoaminen Käyttäjille osittain tai kokonaisuudessaan.

2. Rekisteröityminen Käyttäjäksi

Tiettyjen Palvelun osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Kenellä tahansa yksityishenkilöllä tai yrityksellä on oikeus rekisteröityä käyttäjäksi. Yhdistyksellä on oikeus estää tai poistaa yrityksen käyttäjäprofiili Palvelusta.
Rekisteröitymällä Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä antaa KTRY:lle oikeuden julkaista Käyttäjän käyttäjänimen, koko nimen, kuvan ja sijaintitiedot (jos Käyttäjä on jakanut tällaisen tiedon) Palvelussa Käyttäjän toimittaman aineiston yhteydessä.

3. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Käyttäjä ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta. Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä -yhteyksiä, joista aiheutuvat kustannuksista vastaa Käyttäjä.

Palvelun tai siihen liittyvien ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Yhdistyksen tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

4. Palveluun liittyvät oikeudet

4.1. Palvelun ja sen sisällön omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. omistus-, tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat Kyläyhdistyksellä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Ellei Palvelussa nimenomaisesti toisin mainita, Yhdistys pidättää itsellään kaikki omistusoikeudet Palvelun sisältöön, eikä Käyttäjälle siirry muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainittu käyttöoikeus. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä (tai kolmas osapuoli) omistaa oikeudet Käyttäjän Palveluun toimittamaan aineistoon. Toimittamalla aineistoa Palveluun, Käyttäjä luovuttaa KTRY:lle oikeuden käyttää (ml. julkaista Palvelun eri osissa ja linkittää) ja muokata kyseistä aineistoa Palvelun tuottamisen ja ylläpidon yhteydessä parhaaksi katsomallaan tavalla.

4.2. Käyttäjän käyttöoikeus

KTRY antaa Käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua ja Palvelussa olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä ei saa muokata, jäljentää, levittää, välittää, esittää, näyttää julkisesti, julkaista, lisensoida tai luovuttaa Palvelun sisältöä tai sisällön osaa ilman yhdistyksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palvelu on Käyttäjän käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Yhdistyksellä on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä näiden käyttöehtojen kohdan 7 mukaan.

Jos Käyttäjä käyttää Palvelua lain tai näiden käyttöehtojen tai vastaisesti, yhdistyksellä on oikeus peruuttaa tai lakkauttaa Käyttäjän käyttöoikeus. Lisäksi Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki yhdistykselle ja kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

5. Vastuu sisällöstä

5.1. Tikkakosken kyläyhdistyksen  tuottama sisältö

KTRY vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä ja lainmukaisuudesta. KTRY ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä (ml. linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille) eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

5.2. Käyttäjän toimittama sisältö

KTRY ei vastaa Käyttäjän Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee yhdistyksen palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille Käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä tietoverkolle, KTRY:lle, KTRY:n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan KTRY:lle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot.

Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Käyttäjä on itse luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeus), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että KTRY ja/tai KTRY:n yhteistyökumppanit voivat käyttää materiaalia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee kysyttäessä pystyttävä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

6. Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

KTRY käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on luettavissa rekisteriselosteestamme (tulossa.)

Palvelu hyödyntää evästeitä eli Käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla KTRY seuraa Palvelun käyttöä ja kehittää Palvelua. Evästeet ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta, eikä niiden avulla kyetä tunnistamaan yksittäistä Käyttäjää. Evästeillä kerätään tietoja mm. käytetystä selaimesta, miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun sekä Käyttäjän tavasta käyttää Palvelua. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden käytölle ja tietojen käsittelylle. Käyttäjällä on mahdollisuus estää tai poistaa evästeet joko kokonaan tai osittain käytöstä selaimensa asetuksia muuttamalla. Mikäli evästeet poistetaan käytöstä kokonaan, Palvelun kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole kaikilta osin Käyttäjän käytettävissä. Palvelu sisältää myös kolmannen osapuolen tarjoamia laajennuksia. Tällaiset kolmannen osapuolen palvelut voivat käyttää omia evästeitä kyseisen palveluntarjoajan käytäntöjen mukaisesti.

7. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, järjestelmän liiallisen kuormituksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai muun syyn vuoksi. KTRY pyrkii mahdollisuuksien mukaan informoimaan käyttökatkoista etukäteen. KTRY tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

8. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pyKTrytään palauttamaan.

9. Kolmansien osapuolten käyttöehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai tämän välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Siirtyessään Palvelussa olevien linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon Käyttäjä toimii omalla vastuullaan.

10. Käyttöehtojen muutokset

KTRY:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

11. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Comments are closed.